Mức thu phí công chứng mới (7/19/2012 11:37:32 AM)

Mức thu phí công chứng mới

Từ ngày 15/3/2012, mức thu phí công chứng sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch08/2012/TTLT-BTC-BTP do Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành, thay thế Thông tư liên tịch số91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008.

Thông tư 08 quy định 7 mức thu thay vì quy định theo 4 mức (dưới 100 triệu; từ 100 triệu - 1 tỷ; từ trên 1 tỷ - 5 tỷ và trên 5 tỷ) như tại Thông tư91/2008/TTLT-BTC-BTP trước đây.

Theo đó, mức thu thấp nhất áp dụng với giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch dưới 50 triệu đồng, cụ thể là 50 nghìn đồng/trường hợp. Mức thu cao nhất áp dụng với giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch trên 10 tỷ đồng là: 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp)

Mức thu phí công chứng quy định tại Thông tư này được áp dụng thống nhất đối với Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. Trường hợp đơn vị thu phí là Văn phòng công chứng thì mức thu phí quy định tại Thông tư này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu có) theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Văn phòng công chứng A18

Địa chỉ: 767 Giải phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 3668 7160  Fax: (04) 3668 7106
Email: info@vanphongcongchunga18.com.vn
Copyright by VNSolution