Quy định mới về công chứng, chứng thực (7/19/2012 2:42:41 PM)

Quy định mới về công chứng, chứng thực

 

Kể từ ngày 01/06/2011, tại Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân cấp Huyện sẽ không còn thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch và Ủy ban nhân dân cấp Xã sẽ không còn thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (trừ các di chúc có liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất). Các hợp đồng, giao dịch này sẽ được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng. 

1)    Các giao dịch thuộc thẩm quyền công chứng

  1. Hợp đồng thuê mua công trình xây dựng;
  2. Hợp đồng về nhà ở (bao gồm mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng  cho, đổi, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở), trừ các trường hợp sau:

·         Cá nhân cho thuê nhà ở dưới sáu tháng;

·         Bên bán, bên cho thuê nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở;

·         Thuê mua nhà ở xã hội;

·         Bên tặng cho nhà ở là tổ chức.

  1. Hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động sản là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước  ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài;
  2. Hợp đồng, văn bản về bất động sản mà bên có bất động  sản là hộ gia đình, cá nhân;
  3. Văn bản ủy quyền của người đại diện hộ gia đình, cá nhân cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất;
  4. Văn bằng chứng minh trình độ, giấy tờ chứng nhận kết hôn do nước ngoài cấp cho cá nhân nước ngoài muốn mua nhà ở tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt và có chứng nhận của cơ quan công chứng Việt Nam khi bổ túc vào hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
  5. Hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất;
  6. Chữ ký của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch trong nước và nước ngoài, chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch ở nước ngoài;
  7. Các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch ở trong nước và ở nước ngoài, chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch ở nước ngoài;
  8. Nhận lưu giữ di chúc; 

Thẩm quyền công chứng: Phòng Công chứng, Văn phòng công chứng nơi có bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở. 

2)    Các giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực

a.     Văn bản phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản;

b.     Từ chối nhận di sản;

c.     Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ;

d.     Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được chứng thực;

e.     Chứng thực bản sao giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; 

f.      Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự ở trong nước.  

Thẩm quyền chứng thực: UBND cấp Huyện. 

g. Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước;

h. Chứng thực di chúc (kể cả di sản là bất động sản).  

Thẩm quyền chứng thực: UBND cấp Xã.  

3)    Lựa chọn giữa công chứng và chứng thực

a.     Giấy tờ, tài liệu lập bằng tiếng nước ngoài khi gửi  cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền  của Việt Nam phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt đã được công chứng, chứng thực hợp pháp;

b.     Giấy tờ, tài liệu lập bằng tiếng dân tộc thiểu số khi gửi cho Toà  án phải kèm  theo bản dịch  ra

c.     tiếng Việt đã được công chứng, chứng thực hợp pháp;

d.     Văn bản ủy quyền của người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp  đăng ký kết hôn, đăng ký việc nuôi con nuôi, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch  

4)    Thẩm quyền công chứng, chứng thực của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 

Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền công chứng các loại việc thuộc thẩm quyền của Phòng Công chứng và Văn phòng Công chứng nêu trên và các việc khác theo quy định của pháp luật về lãnh sự, ngoại giao, trừ hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bất động sản, hợp đồng góp vốn bằng bất động sản, văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản là bất động sản. 

Lưu ý:

a.     Văn bản công chứng do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện có giá trị như văn bản công chứng, văn bản chứng thực ở trong nước.

b.     Việc công chứng do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện để sử dụng ở nước ngoài thì văn bản công chứng có thể được lập bằng ngôn ngữ khác.

c.     Hợp đồng trong kinh doanh bất động sản không phải thực hiện công chứng, chứng thực, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Như vậy, hợp đồng cho thuê, mua bán văn phòng, mặt bằng thương mại… của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì không phải thực hiện công chứng chứng thực.   Văn phòng công chứng A18

Địa chỉ: 767 Giải phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 3668 7160  Fax: (04) 3668 7106
Email: info@vanphongcongchunga18.com.vn
Copyright by VNSolution